, Image, , , . , .
, , . 

Om Sri mahalaksmiyai namah / .
(" ")
: , . : . ; , , , , , , , , , .

Om Srim laksmiyai namah / .
(" ")
, ; SRIM , .

Om Srim hrim klim laksmiraccagaccha mama mandire tistha - tistha svaha.
, 18 11 . , , .

Aum Srim hrim klim maha laksmiyai namah aum /  .
- SRIM; 100000 , ; .

Om srim hrim srim kamale kamalalaye prasidha prasidha srim om sri mahalaksmiyai devyai namah /
.
-.

:
Om srim hrim klim aim kamala vasinyai svaha

, .
.