Image (). - - , . – . , , . 


- - Aum hram hrim hraum sah suryaya namah
. 7000 .  

 

() () 

. , , . – . . 

-

Aum sram srim sraum sah schandraya namah

. 11 000 .

 

()

. – . . – .

-

Aum bram brim braum sah budhaya namah

, .

 

, ()

– , . . 19 0000 .

-

Aum gram grim graum sah gurave namah

 

()

(, ). . – .

.

-

Aum kram krim kraum sah bhaumaya namah

108 .


(, ) ()

, , , . . – .

, .  

- 11 .  

Aum gram grim graum sah gurave namah


()

– , . – . = .

, . 108 .

-

Aum pram prim praum sah sanaisaraya namah

 

– . , . .

-

Aum hram hrim hraum sah rahave namah

 

, , , . .

, .

-

Aum sram srim sraum sah kehave namah

17 000 .